İlçemizde ‘Kale Kent’ olarak bilinen 700 kerpiç eviyle Balaban Mahallesi, Sivas Koruma Kurulu tarafından kentsel sit alanı ilan edildi. Artık belirtilen alanda çivi dahi çakılamayacak.

Yapıldığı dönemlerin yaşam biçimini yansıtması, tarihsel, estetik ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra yöreye özgü yapı malzemelerinin kullanılması, avlulu-örtmelikli  planlı tip yapıları, birbirleriyle uyumlu yapıların yer aldığı sokak dokusu ve cephe özellikleri ile kerpiç evlerin başkenti konumunda olan Balaban, Sivas Koruma Kurulu tarafından “Kentsel Sit” alanı ilan edildi.

Sivas Koruma Kurulu’nun 09.06.2020 Tarihli toplantısında görüşülerek Kentsel Sit alanı ilan edilen kararda;

Yapılan görüşme sonucunda Malatya İli Darende İlçesi Balaban Mahallesi’nde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespit çalışmasında tespit edilen ve kararımız ekli liste 1’de kadastro bilgileri belirtilen taşınmazların yöreye özgün plan tipleri (avlulu-örtmelikli) cephe özellikleri, sokak dokusu içerisindeki konumları (sürekliliğe olan katkıları) yapıların mekan/yapısal özelliklerini devam ettiriyor olması, yöreye özgü yapısal malzeme karakter özellikleri açısından 2863 Sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescil edilerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11. 1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda yapı gruplarının kararımız ek liste 1’de belirtildiği şekliyle belirlenmesine, anıt fişlerinin onaylanmasına;

Balaban Mahallesi’ndeki kararımız eki Liste 1’de kadastro bilgileri belirtilen yapıların mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özellikleri açısından gösterdikleri nitelikler nedeniyle tescil edilmiş olmaları, bu yapılar ve yerleşmenin bir bütün olarak ait oldukları dönemin yaşam biçimini yansıtarak 2863 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında Kentsel sit potansiyeli taşıdığı anlaşıldığından Balaban Kentsel sit alanı olarak ilan edilmesine, kentsel sit sınırının kararımız eki 1.2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesin, sit fişinin onaylanmasına,

Kentsel Sit alanında kalan yapıların bitişik olması ve hali hazır haritadaki kaymalar nedeniyle mevcut halihazırda tescilli yapı taraması yapılamadığından tescil gösterimin parsel taraması şeklinde yapıldığı yapı ve kadastro bilgilerinde herhangi bir uyuşmazlık tespit edilmesi durumunda ilgili belediyesince tescilli yapıların hassas ölçümlü aplikasyonunun yapılıp kentsel sit haritasına işlenerek Kurulumuz sunulmasına,

Korunması gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit ve tescili hakkında yönetmelik gereğince kentsel sit alanında kalan taşınmazların listesinin ilgili kadastro müdürlüğünce hazırlanarak ilgili Tapu Müdürlüğüne iletilmesi ve tapu müdürlüğünce taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tamamı Balaban Kentsel Sit alanında kalmaktadır” şeklinde belirtmenin yapılarak taşınmazların tapu kayıt örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine” ifadeleri yer aldı.

‘Kale Kent’ Balaban tarihine koruma kalkanı

İlçemizde ‘Kale Kent’ olarak bilinen 700 kerpiç eviyle Balaban Mahallesi, Sivas Koruma Kurulu tarafından kentsel sit alanı ilan edildi. Artık belirtilen alanda çivi dahi çakılamayacak.
Kültür-Sanat 14.08.2020 13:19:00 3435 1
Anahtar Kelimeler: Balaban tarihine koruma kalkanı