Anahtar Kelimeler: İsmet Efendi Dergah ziyaret

İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret

Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.

Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti. Altın Silsile´nin 35. halkası olan Mustafa Haki Efendi´nin İsmet Efendi Dergâhında bir süre kaldığı ve Şeyhlik makamında oturduğu tarihi vesikalarda yer alır. Mustafa Haki Efendi, 1855 Tokat doğumludur. Babası Tokat eşrafı ve âlimlerinden Abdullah Efendi´dir. Seyyid soyundan olup atalarının şeceresinin Trablusgarp´tan Abdusselâm b. Meşiş vasıtasıyla Hz. Hüseyin´e ulaştığı kaydedilmektedir. Erken yaşlarında hâfızlık yaptıktan sonra ilim tahsiline Tokat´ta başladı ve çeşitli hocalardan dersler aldı.

2. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte 1908 yılında Meclis-i Mebusan´a Tokat sancağı mebusu olarak seçildi. Gayr-i müslim mebusların tasallutuna maruz kalan Mustafa Efendinin mebusluğu askıya alınarak İstanbul´da ikamete mecbur edildi.

Mustafa Hâki Efendi 4 yıl süren mebusluk görevinden sonra Tokat´a dönmeyip İstanbul´da ikâmet etti. Meclis-i Meşâyıh´ın kararıyla 1914´te Fatih´teki Mustafa İsmet Efendi dergâhı şeyhliğine atandı ve bu müessesede ikâmet etmeye başladı. Söz konusu görevi esnasında namazlarını genellikle Fatih Camii´nde kıldığı belirtilmektedir.

Mustafa Hâki Efendi bir dönem Meclis-i Meşayıh üyeliği görevinde de bulundu.  15 Kânunusani 1336/15 Ocak 1920´de İstanbul´da vefat etti ve Fatih Camii haziresine defnedildi. Bugün üzerindeki demir parmaklıklarla çevrili olan kabri pek çok insan tarafından ziyaret edilmektedir.

?İsmet Efendi Tekkesi ise Yanyalı Şeyh Mustafa İsmet Efendi (k.s) tarafından tesis edilmiş ve vakfiyesinde geçen ifade ile ?derunünde icra-yı zikrullah olunmak üzere´ 1872´de vakfedilmiştir. Gençlik yıllarında Yanya Mahkeme-i Şer´iyyesi kâtipliğinde bulunan Mustafa İsmet Efendi Hazretleri, Cenab-ı Hakk´ın gönüllerine yerleştirdiği muhabbet ateşi hararetini hissettirmeye başladığında Yanya´dan ayrılarak Mekke-i Mükerreme´ye gitmişler; Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri hülasasından Abdullah-ı Mekki´ye intisap ile Nakşibendi Yolu´na kudüm kılmıştır.?