Anahtar Kelimeler:

Bu gece Regaip Kandili

Bu gece Regaip Kandili

Regaib ve 3 aylar, ebedi olana rağbet edilecek zaman dilimleridir.

"Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." (Tevbe Sûresi, 128) Allah (cc) katında zamanların değerleri birbirine eşittir.

Ancak öyle zamanlar vardır ki, o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Receb ayının ilk cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi de bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kıymetli vakitlerden biridir. Cuma ve Regaib gibi iki mübarek zaman dilimi bir araya gelince, bu gece daha da bir kıymet kazanıyor. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevlâ`ya sunulduğu ve O`nun rahmetinden af istenildiği, umut, huzur ve müjde gecesidir. Allah Teâla`nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkarı bağışlaması sebebiyle bu geceye "Regaib Gecesi" adı verilmiştir. Bu gecenin bu değeri nereden kazandığı hususunda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri; Hz. Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah`a (sas) hamile olduğunu anladığıdır.

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi`nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah`ın (sas) Receb`in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı rivayet edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’de hutbelerinde bu ayın önemine işaret ederek şu konulara yer veriyor:

Seksensekizinci Hutbe

"Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O`nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.  Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler." (Enbiyâ, 19,20)

Azîz Cemâat-i Müslimîn!

Regâib gecesi bu geçen gece idi. O mübârek gecenin nurlu sabahı, mübârek günü de bu Cuma günüdür. Bu ay Ramazan-ı Şerîfin ilk müjdecisidir. Böyle bir Recep ayında yapılan  ibâdet, şöyle zikredilmektedir.

Kütüb-i Fıkhiyye’de, bu gece muhtass kılınmış. Nûru’l-İzâh şerhi  Merakı’l-Felâh ile onun hâşiyesi, Tahtâvî, Leyle-i Recebi yalnız duânın reddolunmayacağı leyle-i hams (beş gece) meyanında zikretmiş ve İhyâ-i Ulûm’un nevâfil kısmında sâlât-ı Recep mezkûr olduğu gibi, leyâli ve eyyâm-ı fâzıla beyânını hâvi olan faslında recebin ilk ve nısf ve yirmiyedinci geceleri ve sâlât-ı Leyle-i Miracda mezkûrdur.

Bunlardan faslı, nevâfildeki sâlât-ı Recep, şehr-i recebin ilk cuma gecesine aittir ki, bizim leyle-i Regâib dediğimiz gecedir. Bu gecede kılmak arzu edenlerin kılacakları namaz kıymetçe 12 rekattan ibârettir.

İmam-ı Nevevî’nin Hadîs-i Erbaîn’in beşinci hadîsi şerhinin (evâhirinde) sonunda, Bursalı Şeyh İsmail Hakkı (k.s.) demiştir ki; “Ol gecede husûs üzre tecelli-i ef’âl vâkî olup, Cenâb-ı nübüvvet (s.a.v.) garîka-i nur-ı ef’âl olmakla şükran li’llâhi Teâlâ, on iki rekat salât-ı Regâib kılmıştır. Ve ol geceye leyle-i Regâib demek lisân-ı melâikeden sâdır olmuştur.”

Bu mübârek geceyi gafletle geçirmek,  muvâfık-ı insâf değildir. Sermâye-i saâdetimiz Peygamberimiz efendimizin rahm-i mâdere intikâl ettiği bu şerefli geceyi ibâdetle, zikir ile ihyâ etmek lâzımdır.

Mevlâ-yı müteâl hazretleri, cümlemizi böyle mübârek geceleri kendi rızâsına muvafık amellerle ihyâ etmeyi müyesser buyura.  Âmîn