“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar
Darende´de yetişmiş nâzenin insanlardan biri de “Hacı Piroğlu” lakabıyla tanınan Hacı Hamza Çokyaşar´dır. Çokyaşar, 1898 tarihinde Darende´nin Gökyar Mahallesi´nde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ahmet annesinin adı Hatice´dir. Bir müddet Darende´de esna
Tarih: 9.11.2015 12:22:53 / 3913okunma / 1yorum
Musa Tektaş

/resimler/2015-11/9/1233309875269.jpg 

Darende´de yetişmiş nâzenin insanlardan biri de “Hacı Piroğlu” lakabıyla tanınan Hacı Hamza Çokyaşar´dır. Çokyaşar, 1898 tarihinde Darende´nin Gökyar Mahallesi´nde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ahmet annesinin adı Hatice´dir. Bir müddet Darende´de esnaflık yapmıştır.

Darende´de yetişmiş nâzenin insanlardan biri de “Hacı Piroğlu” lakabıyla tanınan Hacı Hamza Çokyaşar´dır. Çokyaşar, 1898 tarihinde Darende´nin Gökyar Mahallesi´nde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ahmet annesinin adı Hatice´dir. Bir müddet Darende´de esnaflık yapmıştır.

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri´nin müridleri ile yakın dostluk kurmuş, kendi de ona intisap ederek hayatını takva üzere yaşamış, ilimle irfanla meşgul olmuştur. Çocuklarıyla Çukurova Bölgesi´ne göçmüş, Adana ilinde yine ticaretle iştigal etmiştir.

Darende´deki gayrimenkullerinden ikisini; Kurtbağı Mahallesi´ndeki kerpiç yapılı evi ile Sungur Mahallesi´ndeki (şimdiki sanayi bölgesi civarında kalan) arsasını sağlığında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı´na bağışlamıştır. Kurtbağı Mahallesi´ndeki evi zamanla yol genişletilmesi sebebiyle yıkılmış olup,  sadaka-i cariye olarak yoldan gelip geçenlerin hayır duası inşallah amel defterine yazılmaktadır. Sanayi bölgesindeki arsası ise hâlen üzerine bir şey yapılmamış durumda vakfın uhdesinde durmaktadır.

1993 yılında Hakk´ın rahmetine kavuşmuştur. Kitaplara olan merakı bilindiğinden vefatından sonra, ailesi ve çocukları vasıtasıyla kitapları Darende İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi´ne bağışlanmıştır. 

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, Hacı Hasan Akyol Efendi, Hacı Emin Poyraz, H. Muhyiddin Tünücü ve H. Mustafa Çetin´le sohbetlerde hatıraları çoktur. Bir mektubu bunun delilidir.

Öncelikle bu yazımızda Hacı Hamza Çokyaşar´ın Osmaniye eşrafından Hacı Ahmet Bicik/Biricik´e yazmış olduğu mektubunu okuyalım:

Hulûsi Efendi (k.s.)´nin Arşivinden

Bir Mektup

"Hacı Ahmed Efendi Kardeşimize,

Sizden ayrıldığımızın 13. günü Darende´ye geldik. Geldiğimiz günden beri size mektup yazmak niyetinde isem de bir türlü fırsat bulup yazamadım. Ancak zamanı bugüne taalluk etmiş. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde: ‘Mü´minlerin niyetleri amellerinden hayırlıdır.´ buyuruyor. Şu hâlde her amel niyetle suret-pezir olur. Hayır¸ niyetiyle hayır; şer¸ niyetiyle şer olur. Zira neşet-i insanî fikirden ibaret bir nefha-i Rabbânî´dir. Mâadâ görünen suret¸ libâs-ı hayvanîdir. Pes fikri neş´et-i dâime sarf edip fena bulacak kâra tazyî-i vakit etmek nakd-i ömr-i sakimi beyhude yere sarf etmektir. Çünkü a´mâl niyete mebnidir. Sureti¸ fâni olanı niyetle bâki etmek mümkündür. Öyle ise her emri niyet-i hayr gerektir.

Diğer bir hadis-i şerifinde: ‘Tanrı´nın men ettiği şeylerden sakın. İnsanların en âbidi olursun. Komşuna iyilik et mü´min olursun. Allah´ın kısmetine (taksimine) razı ol¸ insanların en zengini olursun. Kendine arzu ettiğin bir şeyi başkasına da arzu et¸ hakiki Müslüman olursun.´

Peygamberimiz (s.a.v.)´in şu mübarek sözleriyle amel edenler dünya ve ahiret saadetine nâil olacağı gibi en yüksek ahlakı da hâsıl olur. Hz. Ali Efendimiz: ‘İlimden zengin hazine¸ cehilden kötü yoldaş¸ kibirden büyük horluk¸ tamahtan kötü yoksulluk¸ sağlıktan kıymetli nimet canı hıfz etmektir.´ buyuruyor.

Pîrlerden Ebu´l-Hasan-ı Harakânî de: ‘Gönüllerin rûşeni anda halk olmayandır. Amellerin yeğreği onda mahlûk fikri olmayandır. Nimetlerin atyebi (en iyisi)¸ cehd ile hâsıl olandır. Refîklerin hayırlısı zindegânisi Hak ile olandır.´ buyuruyor.

Niyazi Hazretleri de: ‘Bunca riyâzât mücâhedât ki vardır¸ bunları işlemek lezzet değildir. Belki insan-ı kâmil sözlerini anlamaya liyakat kesb edersin¸ o zaman irfanın ayn-ı mücahededir.´ dediler.

/resimler/2015-11/9/1234434410702.jpg

Gerçi malumunuz olan şu sözleri size yazmaklığım şuna benzer ki¸ son nefesi yaşayan ve ruhu mele-i a´lâya yükselen kâmil bir insanın yanına benim gibi cahil bir kimse gelerek ona kelime-i tevhidi telkin etmesine benzer ise de Hz. Ali Efendimiz de: ‘Bana bir kelime öğretenin kölesi olurum.´ buyuruyor.

Ben de size bunları bir hatıra olması ve yekdiğerimize karşı bir samimiyet-i zevk ve muhabbet eseri olarak yazdım. Bunu ispata şu kâmilin bir beyti kâfidir. Bu husustaki noksanlıklarımın afvını dilerim:

Zevk-ı dil "innîene´llâh" ın dahi fevkındadır

Öylesi mecnun-ı aşka "Lenterânî" neylesin

/resimler/2015-11/9/1236043628240.jpg

Hacı Hasan Efendi´ye yazdığınız mektubu Kara Mustafa Zaviye Camii´nin havlusunda sohbette iken getirdiler okuduk. Müsaadeli ve müsaadesiz oynakça kelimesi çok hoşumuza gitti. Hacı Hasan ve Hulûsi Efendiler bir daha bizi oraya götürse de fortukal (portakal) koyduğunuz fevkânî hücrede bize bir çay içirsin diye latife ediyorlar.

Hacı Hasan Efendi mektubunuza cevap yazdılar. Biz Sivas´ta iken yazılan mahrem mektubun münderecatına da muttaliyiz. Vaziyet ne merkezde ise bizi de haberdar ederseniz memnun olacağız.

Efendi´den yeni mektup geldi. Bu kış ortasındaki seferimizden yer ve gök¸ hafi ve cehri bütün mahlûkun memnun kaldıklarını yazıyorlar. Belki size de yazmışlardır. Bizimle İstanbul´a kadar gidip de oradan Hicaz´a giden Hacı Mustafa isminde bir arkadaşımız vardı¸ belki bilirsiniz. Bir gün sohbette iken Hulûsi Efendi´nin bir beyitte¸ ‘Balını yağa katana / Yarını sarıp yatana /Gamı firak neyler neyler´ ilâhîsini okuduktan sonra bize bir balı yağa kat diye latife ettiler. O da borçlandı ise de bilahare getirmedi. Ben kaçıp Maraş´a Antep´e gideceğim demiş. Hulûsi Efendi de ona aşağıya yazdığım ilâhîyi yazdılar. Ben de teberrüken size yazıyorum.

Uzun Hacı sözün bitirirse ger

Va´dini yerine getirirse ger

İnsâf idüp yarın getirirse ger

Balını yağına katanlardanız

….

Bilvesile arz-ı hürmet selam ve senalar eylerim.

Cümle ahbâb ve yârân ve arkadaşlara hürmet ve selam.

15 Mart 1952 Darende

Hamza Çokyaşar"

Tasavvufî Öğütler Adlı Eserinden Sivaslı İsmail Hakkı Toprak Hazretleri´nin Kelamlarında Bir Demet Hitabelerinden Birisi:

Hacı Hamza Çokyaşar tasavvuf büyüklerinin kelamları ve sohbetlerine büyük ilgi göstermiş, hatta derlediği güzel konulardan oluşan nasihatleri “Tasavvufi Öğütler” adlı eserinde neşretmiştir.

“Amelleriniz tartılmadan önce kendinizi hesaba çekiniz. Hakikat ve hidayet yolundan ayrılmayınız. Cenab-ı Hakk´a ihlâs ile ibadet etmenizi tavsiye ederim. Allahu Teâlâ, dünyada hayrı da şerri de insanların tercihine bırakmıştır. Sakına kendinizi gafletten koruyunuz. Size hoş görünse de fenalıktan, günahlardan sakınınız. Allah (c.c.)´ın emirlerini yerine getiriniz, çünkü emirlerin yapılmaması bir felâkettir, ölüm yolunu kolaylaştıracak yegâne şey, sizin amelinizdir.”

“Size tebliğ edilen emirlere ittiba ediniz. Taharet üzere yaşayınız. Takva olunuz. Her teşebbüsünüzde Cenab-ı Hakk´ın size yardım etmesini ve geçmiş günahlarınızı af etmesini niyaz ediniz. Tevazu ve sabır, takva ve sıdk, şiarınız olsun. Hesaba çekilmeden kendilerini hesaba çekenler, büyük mükâfatlara nail, bunu ihmal edenler ise büyük zararlara duçar olur.”

İhramıczade Hazretleri´nin Münacatlarından Birisi

“Ey Halık-ı kâinat! İlticagâhım ancak sensin. Üzüntü ve sürür zamanımda da sana yalvarırım. Günahlarım büyüktür, fakat senin affın ondan daha büyük değil midir? Münacatımı işitiyorsun. Gönlümden muhabbetini eksik etme. Beni bin yıl ateşinde yaksan yine senden ümidimi kesmem. Rehberim sen olursan, hiçbir vakitle gümrah olmam. Sen bana yol göstermezsen, ilelebed dalâletten kurtulamam.

Ya ilahi! En büyük korkum, beni kapından tardedecek olursan ne yapacağımdır. Senin yükselttiğini kimse alçaltamaz. Senin alçalttığını kimse yükseltemez. Hâlik sensin, hakîm ve alîm olan sensin, ilmin her şeyi kaplamıştır, rahmetin her şeye şamildir. Felaketzedelere yardım eden, musibetzedelerin imdadına yetişen, kalpleri kırılanlara teselli veren sensin. Kullarına yardım için daima hazırsın. Bütün esrar ve efkârı bilen sensin. Bütün nimetleri bahşedensin. Fakirlerin dostu sensin. Sadıkların, tahirlerin yardımcısı sensin. Yardımını isteyenlerin hepsine yardım edersin.

Ya Rab! Biz aciz, fakir, nakıs, zayıf ve fânî kullarınız. Ebedî ve ezelî olan, zengin ve kudretli olan, rahîm ve alîm olan sensin. Senin marifet ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle. Günahlarımızı affeyle.”

İhramıczade Hazretleri´nin Güzel Sözlerinden Bazıları

“Her türlü musibet ve belâlar, kişinin tekâmül sebeplerindendir. Bunlar da nefs-i emareden raziye ve marziyeye kadar gider. Çoğu zaman nefs-i levvâmeye uğrarlar. O zaman kul kendi günah ve hatalarıyla uğraşır. İnsanın kendi hatasını görmesi kadar güzel irfan olmaz. Bunların hepsini unutup kulluk vazifesinde bulunmak, yani cismindeki canı gibi, dostu canında bulmak en güzeldir. Bu dünya fânidir, âdemdir, misafirhanedir, âhiretin tarlasıdır. Âhirete hayırlı ameller götürmek lazımdır. Gardaşlarım, insan dünyada bir yolcu gibi veya bir misafir gibi, yâda bir kiracı gibi olmalı. Yolcu veya misafirin nesi olur ki, konar, geçer o kadar.”

 “30 gün Ramazan-ı Şerif 300 gün eder. 6 günde Şevval-i Şerif 60 gün olur. Bir senede 360 eder. Biz bunu böyle yaparsak gecesi kaim gündüzü saim olmuş olur. Biz Şevval-i Şerif´in 9´unda oruca başlıyoruz 15´inde bayram ederiz.”

“Sen, seni sevdiğinle bil. Bir hadis-i şerifte, ‘Kişi, sevdiği ile beraber haşr edilecektir.´ buyurulmaktadır. Şimdi bir arada olduğumuz gibi, ruhlarda, ruhlar âleminde böylece bir arada olmuşlardır. Her peygamber ve her evliyanın bir tür yeri vardır. Herkes, Mekke ve Medine´ye gitmek ve orada kalmak ister. Biz de istiyoruz, ama sizleri bırakıp gidemiyoruz. Burasını Mekke ve Medine hâline getirmeye çalışıyoruz. Biz Cennete, eğer vazifelerinizi yaptığınız takdirde sizleri almadan gidersek haram olsun. Siz vazifelerinizi yaptıkça biz sizi bırakamayız. ‘Nefsini bilen. Rabb´ini bilir.´ buyuruyor Allah Rasûlü bir hadis-i kutside. Mü´min daima Allah ile beraber olmalıdır. Ölüm halinde dahi O´nunla beraber olmaktadır.”

“Bizi sevenler, Yemen´de de olsa dizimizin dibindedir. Sevmeyenler, dizimizin dibinde de olsa yine Yemen´dedir.”

Anahtar Kelimeler: Hacı, Piroğlu, Hacı, Hamza, Çokyaşar
Okuyucu Yorumları (1 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Mehmet Nuri SOYLU
10.11.2015 10:59:05
ALLAH RAZI OLSUN çocukluğumuzdaki büyüklerimizi,ve halis müminleri hatırlayıp o güleri yaşattınız.m
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.) (07 Aralık 2012 - Cuma)
Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları (09 Kasım 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı (05 Şubat 2009 - Perşembe)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
22 Şubat 2019 Cuma
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Fikir sahibi olmaya,mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız.

PEYAMİ SAFA