Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.)
Tarih: 7.12.2012 00:00:00 / 1292okunma / 0yorum
Musa Tektaş

Her türlü sosyal faa­liyetin başında yer alan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.), Da­ren­denin kalkınması için yürütmüş olduğu eğitim ve sosyal faaliyetlerine ilave olarak kalkınma ve ekonomik sahalarda da gelişmelerin ufkunu açmış, önder olmuştur.  İlçemize bir fabrika kazandır­mak ga­yesiyle 1970’li yıllarda yo­ğun çalış­malar baş­lat­mış; Darende’nin gelişmesi için fevkalade gayretler göstermiştir.  1977 yılında hemşehrilere Hulûsi Efendi Hazretlerinin imzasıyla gönderilen bir matbu mektup bu gayreti bizlere göstermektedir. Mektubun metni şöyledir:

 

“Sayın Darendeli Hemşehrilerim...

Darende Çimento Fabrikası 7/3/1977 tarihinde TeTan İnşaat Limited Şirketine Müteahhit firma olarak ihale edilmiş olup 1/4/1977 tarihinde inşaatı başlamış halen ambar binaları,  atölye binası,  işletme binası, laboratuar binası, müdüriyet binası, işçi yemekhanesi, işçi yatakhanesi,  dizel binası,  şantiye kontrollük binasının kaba inşaatı bitmiş;  lojmanlar garaj binası, yıkama yağlama binası ve diğer sosyal tesislerinde su basmana kadar olan inşaatı yapılmıştır. İnşaat büyük bir hızla devam etmektedir.

Fabrika saha tesviyesi ve yolları tamamlanmış T.E.K. ile enerji anlaşması yapılmış su için gerekli etütler yaptırılmıştır.

Hammadde etütleri yaptırılmış ve toplam olarak 500 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak hammadde ocaklarının ruhsatı alınmıştır.

Arsaların istimlâk bedeli ödenmiş tapuları alınmıştır.  Fabrikamızın temeli Sayın Sanayi Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve İmar Bakanı Recai Kutan tarafından atılmıştır.

Fabrikamızın transit yolu üstünde olması enerji hattının yakından geçmesi bol miktarda su bulunması hammaddemizin yakın kaliteli ve bol miktarda bulunması nedeniyle mevcut Çimento Fabrikalarının en iyisi olduğu yapılan teknik araştırmalarda görülmektedir.  Bu bizlere çok parlak geleceğin bir nişanesidir.

Şirketimiz Çimento T.A.Ş. ile prensip anlaşmasına varmış ve sermayeyi 125 milyon TL yapma kararını almıştır. Şu anda şirketimizin 70 Milyon TL taahhütlü ortağı vardır, geriye kalan meblağın temini için ortak kaydı devam etmektedir. Mevcut ortaklarımızın gerek hisselerini artırarak gerekse yeni ortak bularak sermaye artırımımıza yardımcı olması ve bunu bir vazife bilmesini dileriz.

Makinaların getirilmesi için 375 milyon TL hükümet yardımı olarak temin edilmiştir. Fabrikamızla aynı kapasitede olan Adana Çimento fabrikasının yıllık kârı 20 milyonun üstündedir. Ak Çimentonun 1000 TL’ye satılmış olan hisse senetleri bu gün 10.000 TL’ye satılmaktadır.  Fabrikamızın geleceğinin bu fabrikalardan,  daha iyi olacağı ortadadır.

Sayın hemşerilerim şirketimizin hiç bir kötü niyeti yoktur.  Lütfen inanın, güvenin bu hayırlı müessesenin memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olması dileği ile mübarek Kurban Bayramınızı kutlar dualarımla gözlerinizden öperim.            

Darende Çimento ve Mamulleri A.Ş. Fahri Başkanı

HACI HULUSÎ ATEŞ”

 

Mektubun sonunda hissedar olabilmenin şartları belirtilirken, Fabrika İdare Meclisi Başkanı Hacı Ahmet Söylemez’in de ismi geçmektedir.

Hulûsi Efendi Hazretleri Çimento Fabrikasına hissedar kazandırmak için, Daren­deden bir he­yet­le yurt dışı gezisine çıkarak Al­man­ya’­daki hemşeh­ri­leri ziyaret etmiştir. Türki­ye’­ye döndükten son­ra aynı amaçla, yurt için­deki bazı illeri ziya­ret ederek oralardaki hemşehrilerin bu husustaki kalkınma adımlarına olan katkılarına aracılık et­miştir.

 

“BÜYÜK İŞLER BAŞARMIŞ,  MİLLETE-MEMLEKETE HİZMET ETMİŞTİR"

Yurtdışı gezilerinde yanında bulunanlardan, Darendeli esnaf, H. Ahmet Söylemez konu ile alâkalı bir hatırasını şöyle anlatıyor:

"Osman Hulûsi Efendi ile birçok ülkenin sınır kapısından geçerek Al­man­yadaki hemşehrilerimizi ziyaret ettik. O öyle büyük bir insan, öyle Al­lahın sevgili kulu idi ki, yabancı devletlerin sınır kapılarındaki görevliler, onun valizini hiç açmadılar, onun üzerini hiç aramadılar. Bizim bütün eşya­la­rımız gözden geçirilirken, muhterem Osman Hulûsi Efendiye yabancı gö­revliler bile hürmet ediyor, ona güveniyor ve saygı gösteriyorlardı. O bütün âlemin sevgisini ve güvenini kazanmış bir şahsiyetti. Onun için büyük işler başarmış ve millete, memlekete hizmet etmiştir."

Darendeye bir çi­men­to fabrikası olarak düşünü­len eserle o, mem­leketin atıl vaziyetteki madenlerini eko­­­­­no­mi­ye kazandırmayı arzu etmiştir. Bu mü­es­sese daha sonraları, 1988 yılın­da iplik fabrikası olarak hizmete girmiştir.

Kapısı herkese açık olan bu büyük insan mem­leketin her tarafında, hatta yurtdışında hüsnü kabul gören, hürmet edilen örnek ve önder şahsiyet olarak yaşamıştır. Kendisini ve kütüphanesini ziyaret maksadıyla memleketin her kademesinden idareci, politikacı, akademisyen, araştırmacı ve gönül ehli insanlara hiçbir ayrım yapmaksızın kucak açmıştır.

Turgut Özal Bey, 1983 yılındaki seçimlerden sonra başbakan olduktan sonra “Ben Darende’nin milletvekiliyim” deme nezaketinde bulunmuştur. Hulûsi Efendi (k.s.)’nin Darende’den heyetler hâlinde birçok kez Turgut Özal’ı ziyaret ederek memlekete birçok hizmetin yapılmasına vesile olduğu bilinmektedir. Bu konuyla alakalı Darende eski Belediye Başkanlarından Abdullah Karakurt Bey şöyle bir hatıra nakletmektedir:

“Osman Hulûsi Efendi Darende’ye bir Sümerbank Fabrikasının kurulmasını çok istiyordu. Ankara’ya gittik. O zaman Başbakan, daha sonra da Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’la gö­­rüştük. Özal Sü­mer­bank Genel Mü­dü­rü’nü arayarak Da­ren­de’ye bir Sümer­bank Fabrikası kurul­ma­sı için talimat verdi. Sümerbank Ge­nel Müdürü fabrikanın yerini görmek için Da­rende’ye geldi. Biz geleceğini haber alın­ca kendilerini Bala­ban’da karşı­ladık. Fab­ri­kanın yerini gös­ter­dik. Yeri çok beğendi. Kendilerini Hocamın yakın alakası ile ağırladık. Genel Müdürün eşi, gösterilen ilgi ve misafir­perverlikten çok etkilenmiş olacak ki, beyine “Hiçbir yerde böyle bir karşı­lama ve ilgi gösterilmedi. Bu fabrikayı buraya kurun” diye telkinde bulun­muştu. Bu arada biz devamlı Ankara’ya gidip geliyoruz. Sümerbank Genel Müdürüyle görüştüğümde bana dedi ki: “Ben Denizli veya Balıkesir’deki fabrikayı söküp Darende’ye kurmak istiyorum.” dedi. Durumu Hocama anlattım. Sümerbank Genel Müdürü böyle söyledi dedim. Hocam, duruma çok üzüldü. Bütün çabası Darende’ye yeni bir fabrika kurmaktı.”

Turgut Özal ile her görüşmesinde Çimento Fabrikası, olmazsa, İplik Fabrikası, Gökpınar Projesi ve İlahiyat Fakültesi’nin açılmasını dile getirirdi. Darende’nin bir fabrikaya değil birden çok fabrikaya ihtiyacı olduğunu söylerdi.

Biz yine Hulûsi Efendi ile bu fabrika işini Başba­kanla görüşmek üzere Ankara’ya gittik. Metin Emiroğlu ve Hüsnü Do­­ğan, Hocamın geldi­ği­ni duyunca bizimle ilgilendiler. Başbakan Özal’la görüştük. Baş­ba­­kana Sümerbank Genel Müdürünün söylediklerini aktardık. Bizim eski fabrika istemediğimizi söyledik. Başbakan “Hocam ben de sizin gibi düşünüyorum. Darende’ye eski fabrika kurdurmam.” dedi. Hulûsi Efendi “Bunlar bizi oyalıyorlar oğul” deyince Özal’da “Siz merak etmeyin, sizin himmetinizle biz bu fabrikayı kurarız” dedi. 1987 yılında temeli atıldı. 1988 Nisan ayında da büyük bir kalabalık bürokrat ve davetliyle açılışı yapıldı. Böylece Darende’ye bir üretim ve kazanç kapısı kazandırıldı.”

 

DARENDELİLERİN UMUDU İPLİK FABRİKASI

26 Nisan 1987 tarihli bir gazete kupürü bu umudun temel atma törenini şöyle özetliyor:

“Yerteks Tekstil Sa­nayii Genel Müdürü Cavit Şentürk, törende yaptığı ko­nuşmada, yatırımın gerçek­leşmesinde büyük katkısı bulunan Milli Eğitim Genç­lik ve Spor Bakanı Emiroğlu’na, Türkiye Vakıflar Ban­kası Genel Müdürü M. Sami Erdem`e verdikleri kredi ile kuruluşu finanse eden Baş­bakanlık Toplu Konu ve Ka­mu Ortaklığı Dairesi Baş­kanlığı `na teşekkür ederken Darende İlçesi yöneticileri­ne ve Darende halkına da gösterdikleri yakınlığı bil­hassa vurguluyordu.

Türkiye Vakıflar Banka­sı Genel Müdürü M. Sami Erdem ise, bir zamanlar burada Çimento Fabrikası için girişim olduğunu, Darende’ye daha cazip yatı­rımlar gerektiği için zamanla ihtiyaca binaen Sayın Hacı Hulûsi Ateş`in duaları ve fikirleri bizleri de Darende`ye teks­til yatırımına özendirdi. Bankamız olarak da bu tür yatırımları destekliyoruz. Sadece bu beldede bugüne kadar 100 bin iplik kapasi­tede kredi verdik. Sadece memleketim olan Darende` ye değil, yurdun dört bir yanına böyle yapılar yükselterek ekonomimizin sağlıklı bir düzeye ulaşmasında emeği bulunanlara teşekkür etmek isterim" diyordu.

Darende Belediye Baş­kanı Abdullah Karakurt`un ise konuşması özellikle bu yatırıma, bu ilçeye gösteri­len yakınlık ve ilgiye teşek­kürle yoğrulmuştu.

Bakan Emiroğlu tesisin temelinin atılmasından ön­ce yaptığı konuşmada ise, mutlu bir gün yaşandığını, böyle bir tesisin yapılma­sında Darendelilerin ve özellikle Sayın Hulûsi Ateş`in büyük emeği bulunduğunu belirterek, "Darende`ye tekstil fabrikasının yapıl­masında emeğim olması be­nim için gurur vesilesidir. Bu başka tesislerin başlan­gıcını da teşkil edecektir. Burası GAP sayesinde pa­muk bölgesi olacak, bu yö­renin insanları kendi mah­sullerini kendi bölgelerinde değerlendirebileceklerdir" derken bu tesisin her aşa­masında büyük emeğinin bulunduğunu ifade ettiği Vakıflar Bankası Genel Müdürü M. Sami Erdem’e de teşekkürlerini dile getirdi.”

 

“OĞUL, MEMLEKETİMİZE BİR HİZMET OLUR DİYE UĞRAŞIYORUZ”

Darendeli işadamı Hakkı Tunç, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin Darende’ye hizmet için çok büyük fedakârlıklar gösterdiğini bir hatırasında şöyle anlatıyor:

“1987 yılında Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu’nun Malatya ziyaretinde Darende Belediye Başkanı ve Kaymakam Beyin içinde bulunacağı ilçeden bir heyetin Emiroğlu’nu Doğanşehir ilçesinde karşılamaya gideceğini Hazretin de heyette yer alıp teşrif etmesini isterler. Ertesi gün sabah araba göndereceklerini beyan ederler. Bir gün önce ani bir kararla ben de Darende’ye ziyarete gitmek için arabamla İstanbul’dan yola çıktım. Sabah 8.00’de devlethanenin önündeydim. Baktım ki, Hulûsi Efendi Hazretleri paltosunu giymiş, bir yolculuğa çıkacak vaziyette dışarı çıktı. Ben kendilerini görünce şaşırdım. “Oğul iyi geldin biz de Belediye Reisi ve Kaymakam Beyle Bakan Beyi karşılama gidecektik” dedi. Hemen yola koyulduk. Belediye Başkanına Efendi Hazretlerini benim götüreceğimi, araba göndermelerine gerek kalmadığını söyledim. Yola devam ettik.  Yolda gönlümden “Hulûsi Efendi Hazretleri bu yaşına rağmen acaba niçin bu zahmetlere katlanıyor buna ne gerek var?” gibi duygular geçti. Aradan bir dakika geçmeden Efendi Hazretleri “Oğul, memleketimize bir hizmet olur diye uğraşıyoruz.  Zahmet değil rahmet olur.” buyurdu.

 Karşılama yerine gittik. Vali Bey, Malatya Belediye Başkanı, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları,  İl Müdürleri,  siyasi parti başkanları sıraya geçmişler bekliyorlardı. Bakan Emiroğlu arabasından iner inmez uzaktan Hulûsi Efendi Hazretlerini gördü. Oraya dizilmiş il heyetini ve bütün bekleyenleri geçerek; “Efendim zahmet etmişsiniz, bizi mahcup ettiniz. Ben sizin yanınıza gelecektim. Bütün arzularınız bizim için bir emirdir” diyerek iltifatta bulundu. Sonra diğer erkânla görüştü…”

 

BAKANA HEDİYE EDİLEN ESANS

Malatya Milletvekili ve Millî Eğitim eski Bakanı Metin Emiroğlunun bir Darende ziyaretinden sonra yaşadığı hatırayı H. Hamidettin Ateş Efendi’den naklederek yazımızı bağlayalım:

“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği toplantısına katılmak üzere Bulgaristana giden Bakan Emiroğlu, AGİK Başkanı ile Bulgaristandaki Türklerin problemlerini görüşmek için bir araya gelirler. AGİK Başkanının sert tutumu karşısında Emiroğlu ortamı yumuşatmak için bir ikramda bulunmak ister. (Bu ziyaretten önce de Malatya gezisi esnasında Darendede Hulûsi Efendi Hazretlerini ziyaret etmiş, duasını almış ve bu arada Hulûsi Efendi (k.s.) Sayın Bakana bir esans hediye etmiştir.) Eliyle cebini yoklayan Emiroğlu, Hulûsi Efendinin kendine hediye ettiği esansı bulur ve AGİK Başkanına hediye eder. Başkan esans şişesinin kapağını açarak koklar ve çok hoşuna gider. Bu sayede bir yumuşaklık oluşarak görüşme olumlu sonuçlanır. Bulgaristandaki soydaşlarımıza özgürlük hakları verilir. Bakan Emiroğlu bu hatırayı anlatırken, bir güzel kokunun nelere vesile olduğunun canlı şahidi olarak iftiharla Hulûsi Efendi Hazretlerine her zaman minnet borçlu olduğunu beyan etti.

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları (09 Kasım 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı (05 Şubat 2009 - Perşembe)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
26 Mart 2019 Salı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz.

Konfüçyus