Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları
Tarih: 9.11.2012 00:00:00 / 1509okunma / 0yorum
Musa Tektaş

Hac, dinimizin beş temel şartından olup, hem bedenî, hem de malî bir ibadettir. Haccın farz oluşu Kuran-ı Kerimde Âl-i İmran suresinin 97. ayetiyle sabittir. Bu ayette Cenab-ı Hakk (c.c.) mealen şöyle buyurur.

"Hacca gidip gelmeye gücü yetenlere, Allah için Kâbe’yi ziyaret etmek farzdır. Bir kimse küfreder, haccı terkederse, şüphesiz Allahu Teâlâ âlem­lerden (her şeyden) müstağnidir."

Hz. Peygamber (s.a.v) de bir hadis-i şeriflerinde; "Ey insanlar! Allah, haccı üzerinize farz kıldı, öyle ise haccediniz." buyurmuşlardır.

Müs­lümanlara hac ibadetini farz kılınmasında, büyük hik­met­ler ve sayısız faydalar vardır.

Her yıl milyonlarca insan dünyanın çeşitli ülkelerinden kalkarak, türlü zahmet ve maddî külfetlere katlanarak; İslâm güneşinin doğduğu, İslâm Peygamberinin yaşadığı, sahabelerinin şehit düştüğü mukaddes beldede bu­lu­şu­yor; kutsal mekân ve makamlarda toplanıyorlar. Irk, renk, dil ve mevki far­kı gözetmeksizin, her türlü sıfatlardan sıyrılarak, aynı şekil ve aynı renkteki ihramlar (örtüler) içinde bir tek Allah (c.c)a yöneliyor, Onun yüce huzurunda durarak Ona ibâdet ediyor; hep beraber Ona kulluk borçlarını ödüyorlar.

Bu yazıyı kaleme almamızın esas sebebi 1982 yılında Tercüman Gazetesinde neşredilen bir haberdir. Haberin metni şöyledir:

“Hacı adayları mukaddes topraklara kafileler halinde hareket ediyorlar.

Hac farizasını yerine getirmek için sabırsızlanan hacı adayları, mukaddes topraklara kafileler halinde hareket ediyorlar. Çeşitli illerden karayolu ile Arabis­tan`a gidecek olan hacı adayları çıkış işlemleri­nin yapıldığı İskenderun Havaalanı`nda konak­lıyorlar.

Konaklama merkezinde her hangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını belirten hacı adayları, her türlü ihtiyaçlarını İskenderun Belediyesi`nin getirdiği hizmetlerden karşıladıklarını, çıkış işlemlerinin çabuk yapılmasından memnun olduklarını söylüyorlar.

Malatyalı hacı adayları arasında en çok ilgiyi Hacı Hulûsi Ateş görüyor

Öte yandan, Cilvegözü’nden mukaddes top­raklara hareket etmeden önce çıkış işlemleri için İskenderun`daki konaklama merkezinde bekleyen kafileler arasında en çok ilgiyi Malatyalı hacı adaylarından Darende Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam-Hatibi Hacı Hulûsi Ateş gör­dü.”

Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca dört defa umre,  bir defa hac ziyaretinde bulunmuştur. Bu durumu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri manzum olarak şöyle ifade ediyor:

Çâr umre vâhid hac yaptı ol Rasûl

Bu haber sıhhati sîkatten menkûl

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, Mektûbat`ındaki ikinci mektubunu mahdumlarına kutsal beldelerden yazmışlardır. Mektup şöyledir:

"Ahmed Şemseddîn ve Hâmid Hamîdeddin,

26 Zilkade-i Şerîfe mütesâdif Cuma namazını Mescid-i Nebevî Aleyhissalatü Vesselam`da kıldık. Münevver Ravza-i Aleyhissalatü Vesselama bakarak mektûbu yazıyorum ve sizleri de hatırlıyorum.

Muhtelif ırklara mensûb Müslüman kardeşlerimizin içinde bir huzûr-i ma`neviye bulunmakta ve onların refîk kabûllerini nebean eden muhabbetlerinin mazhariyyetiyle dil-şâd olmaktayız.

Yarın inşallahü teâlâ farîza-i haccı îfâ için, Mekke-i Mükerreme`ye hareket etmek müyesser olursa gideceğiz. Cümle hüccâc-ı kirâm sıhhat ve âfiyetteler. Ol tarafta cümle ahbâba ve akrabâya selâm ve dualar eder gözlerinizden öperim."

Hac yolculuğu tatlı hatıralarla doludur. Tasavvuf büyüklerinin bu yolculuklarda yaşamış oldukları hatıralar bizlere yön verir. Hulûsi Efendi’nin hac hatıralarından çeşitli örnekleri sizlerle paylaşalım. İnşallah bir gün bizler de bu kutsal yolculuğa büyüklerimizle çıkar ve manevî hazlar aldığımız hac ibadetini kâmilen yerine getiririz. 

Hu­lûsi E­fen­­­di (k.s) 1964 yılında hac­­­ca giderlerken, Kon­­­­­­yaya uğ­rar. Mevlâna Hazretlerinin türbesini ziyaret eder­. Orada görevli bir ko­miser Osman Hu­lû­si Efen­diye: “Efen­dim hacca gidi­yor­su­nuz, Allah (c.c.) kabul etsin. Fakat bu kabir ziyareti ne oluyor, dinimizde böyle bir şey var mı?” der. Hulûsi Efendi Hazretleri: “Evet hac ibadeti dinî bir vazifedir. Dinimizin bir umdesi de, büyüklere hürmet, küçüklere şefkattir. Burada medfun bulunan Hz. Mevlâna (k.s) bir İslâm büyüğümüzdür. Hem de Allah (c.c)ın bir velisidir. Onun için burayı ziyaret ediyoruz.” der. Komiser tekrar sorar: “Efendim bu Allah (c.c)ın velisi ne oluyor, bunlar da bizim gibi insan değil mi?” Hulûsi Efendi Hazretleri şöyle buyurur: “Siz sigara içer misiniz?” Komiser: “Evet içerim” der. Osman Hulûsi Efendi: “Peki sigaranı güneşe şöyle tutup yakabilir misin?” der. Komiser “Hayır yakamayız” der. Hulûsi Efendi şöyle buyurur: “Adese (mercek) diye bir cam parçası vardır, adeseyi güneşe tutar, güneş ışınlarını sigaranın ucunda toplarsan bir müddet sonra sigaranın yandığını görürsün. İşte Allah (c.c.)ın velileri de adese (mercek) gibidir. Cenab-ı Allah (c.c.)ın füyuzatını alır, kullarına aktarır. İşte velilerin normal insanlardan farkı budur.” Komiser aldığı cevap karşısında memnun olur. Hulûsi Efendi Hazretlerinin elini öper dua ister.

 

“DAREN­DENİN SU­YUN­DAN, BİR AVUÇ SU, TOP­­RAĞINDAN BİR AVUÇ TOPRAK OLSAM O ŞEREF BA­NA YETER.”

Hulûsi Efendi Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurur:  

“Pirimiz İhramcızâde Hazretleri hac dönüşü Darendeyi teşrif etti­ler. Bizim bahçede otu­ruldu, çok kalabalık vardı. İhramcızâde İs­ma­il Hakkı Efendi (k.s): “Gardaşlarım Darende’­ye ilk geldiğimizde bir çocuk bize yol gösterdi. Biz de o çocuğa para ver­mek istedik, parayı almadı, “Ben himmet is­terim” dedi. Biz de ona him­met ettik. İşte o çocuk bu Hulûsi Efen­­didir. Gardaşlar, şim­di Hu­lûsi biz, biz Hulû­si, olduk. Da­ren­deliler Daren­denizin kıymetini bi­lin. Daren­denin su­yun­dan, bir avuç su, top­­rağından bir avuç toprak olsam o şeref ba­na yeter.” diye bu­yur­­dular. Pir Efendimiz o yıl Darendeyi üç defa teşrif ettiler. 1969 irtihâl senesiydi. “Cebrail (a.s) Rasûlullah (s.a.v) Efen­di­mizi her yıl ziya­rete gelir, Kuran-ı Kerim’i hatmettirirdi. Rasûlullah (s.a.v)ın irtihâli senesi üç defa gelmiş, üç defa hatmettirmişti. Pir Efendimiz de o yıl üç defa Darendeye geldiler. (Osman Hulûsi Efendi bunları anlatırken gözleri yaşla dolu dolu idi, cemali ise renkten renge giriyordu). Hazret aslında Dîvân’ında bu manevi vazifeyi şöyle ifade buyuruyor:

Hulûsî yektâ-yı cihân ankâlığın kesb eyledin

Şimden geri dil-dar ile menzil-gehindir lâ-mekân

Bir arkadaş anlatı­yor: “Bir hac ziyare­tinde Altınoluğun kar­şısında idik. Ar­­kadaşlar Hulûsi E­fen­di’­nin etrafında otu­­ruyorlardı. Bazı arka­daş­lar Efendi’ye müte­ve­­ccihen oturdukları için, Kâbeye arka dön­­müş oluyorlardı. Bu du­­rumu gören bir zat arkadaşlara: “Kâbe’­ye arka dönülmez” dedi. Adam gitti. Osman Hulûsi Efendi; “Âdeme arka dönmeyin de nereye dönerseniz dönün.” diye buyurdular.

Hacı Naciye Ateş Valide bir hac hatırasını anlatıyordu: “Efendi ile beraber Arafat vazifemizi ifa ettikten sonra Müzdelifeye gidecektik. O sırada Elbistanlıların kamyonu geldi. Biz Efendi ile şoför mahalline bindik, arkadaşlar da kamyonun üzerine bindiler. Bir ara Efendi “Gönlümüzde bir sıkıntı oldu. Arabadan inin”, diyerek arkadaşlara inmelerini söyledi. Arkadaşlar çok çabuk arabadan atladılar. Yaya olarak Müzdelifeye vardık. Henüz kimse gelmemişti. Bir çeşmenin yanına durduk su akmıyordu. Efendi ilerdeki tepeyi gösterdi tepenin arkasından bilek kalınlığı su akıyordu. Hulûsi Efendi arkadaşlara hemen abdest almalarını, su kaplarını doldurmalarını söyledi. Abdest aldık, kapları doldurduk su kesildi. Bir daha su akmadı. Himmetlerini her yerde gördük, dağın başında bile ihvanını susuz koymadı ihvanına sahip çıktı.”

H. Hamidettin Ateş Efendi de, 2000 yılındaki hac ziyaretinde, Arafat’a çıkarlar. Yanındakilere  ‘Namaz için hazırlıklarınızı yaptınız mı’ diye sorar. Arkadaşlardan bir tanesi uyukladığını ve abdestinin olmadığın söyler. Bu arada Hazret bulundukları mekânın az ilerisinde bir kaya üzerinde 5 litrelik bir su bidonunu işaret ederek, ‘Su hazır hemen abdest alın’ buyurur… Böylece arkadaşlarının dara düşmesine razı olmaz… Aynı yıl Mekke’den Medine’ye gitmek üzere dört arkadaşla hareket edileceğini akşamdan bildirir. Üç arkadaş hazır olur ancak bir ağabeyimiz gecikir. Valizler arabanın bagajına yerleştirilmiştir. Araba bir müddet bekler, ancak yine arkadaş gelmez. H. Hamidettin Efendi şöyle buyurur: “Biz yol arkadaşımızı almadan gitmeyiz, valizleri indirin, otobüsle gideriz”. Valizler indirilir bir müddet sonra, mahcup bir şekilde arkadaş telaşla gelir. Ona hitaben: “Seni almadan gitmeyeceğimizi söyledik ve bekledik. Bizde vefasızlık olmaz”  buyurur…

 

“HAC ARKADAŞIMIZ OLURSUNUZ”

Her türlü sosyal faa­liyetin başında yer alan Hulûsi Efendi Hazretleri, Darende’ye bir fabrika kazandır­mak ga­yesiyle 1970 yılında yo­ğun çalış­malar baş­lat­mış; hatta Daren­deden bir he­yet­le yurt dışı gezisine çıkarak Al­man­ya’­daki hemşerileri ziyaret etmiştir. Türki­ye’­ye döndükten son­ra aynı amaçla, yurt için­deki bazı illeri de ziya­ret ederek oralardaki hemşerilerinin bu husustaki yardımlarına aracılık et­miştir. Böylelikle, önce Çimento Fabrikası olarak düşünülen ve daha son­radan İplik Fabrikasına dönüştürülen tesisin açılmasına, memleketin millî gelirine katkıda bulunulmasına önderlik etmiştir.

Yurt dışı gezilerinde yanında bulunanlardan, Darendeli esnaf, konu ile alâkalı bir hatırasını şöyle anlatıyor:

"Hulûsi Efendi ile birçok ülkenin sınır kapısından geçerek Al­man­yadaki hemşerilerimizi ziyaret ettik. O öyle büyük bir insan, Al­lahın öyle sevgili kulu idi ki, yabancı devletlerin sınır kapılarındaki görevliler bile, onun valizini kontrol amaçlı hiç açmadılar, onun üzerini hiç aramadılar. Bizim bütün eşya­la­rımız gözden geçirilirken, muhterem Osman Hulûsi Efendiye yabancı gö­revliler bile hürmet ediyor, ona güveniyor ve saygı gösteriyorlardı. O bütün âlemin sevgisini ve güvenini kazanmış bir şahsiyetti. Onun için büyük işler başarmış ve millete, memlekete hizmet etmiştir."

Hulûsi Efendi Hazretleri orada Darendeli esnaftan yol arkadaşı olan H. Ahmet Söylemez’e “İnşallah sizinle bir de hac da tavaf yaparız. Hac arkadaşımız da olursun” buyurur. Zaman elvermez yıllar geçer. Hulûsi Efendi Hazretleri ahirete irtihal eder.

2000 yılında Darendeli hacılar bir kafile ile H. Hamidettin Ateş Efendi’nin yanına gelip “Allah’a ısmarladık, hacca gidiyoruz, dua buyurun” derler. Bu kafilenin içinde Hulûsi Efendi Hazretlerinin Almanya yolculuğunda yanında bulunan ve “Hac arkadaşımız da olursunuz” buyurduğu H. Ahmet Söylemez de vardır.

Aradan günler geçer, ani bir kararla H. Hamidettin Ateş Efendi de bayrama yakın hac ziyareti için Hicaz’a giderler. Önceden planlı olmadığı için, otel odası aranır. Çok büyük bir oda bulunur. Efendi Hazretler tutalım der. Yanındaki arkadaşlar, bu kadar büyük odayı ne yapacağız Efendim deseler de Efendi Hazretleri, lazım olur tutalım buyurur. Otele yerleşirler, dışarı çıkarlar. Karşı otelin önünde duran Darendeli bir hemşeri (Şeyho Yurdakul) aniden H. Hamidettin Ateş Efendi’yi uzaktan görünce şaşırır. Acaba yanlış mı görüyorum, birkaç gün önce, Allah’a ısmarladık dedik, Efendi geleceğim falan demedi, demek ki birini benzetiyorum, diyerek yaklaşır. H. Hamidettin Ateş Efendi halini sorar, görüşürler. Hemşeriler nerede derler, otel yakın olduğu için o da “Biz arkadaşların yanına gedelim görüşelim” buyururlar. Onlarda koridorda karşılar hürmet gösterirler. Bu arada H. Ahmet Söylemez “Efendim, muhterem babanız Almanya’dayken bir sözü vardı, ‘Sizinle bir tavaf yaparız, hac arkadaşı oluruz’ buyurmuştu. O sözü gerçekleştirmek size nasip olacak… Bizimle birlikte bir tavaf yapabilir miyiz?” der. Efendi Hazretleri de “Efendi Hazretlerinin sözünü biz yerine getirelim” buyurur ve beraber tavaf ederler. O gün akşam 40 kişilik Darendeli hacılar gurubunu akşam yemeğine ve çay içmeye otele davet edeler. İşte o zaman büyük odanın tutulmasının sırrı da ortaya çıkmıştır.

 

Fotoğraflar için tıklayın

http://www.darendehaber.com/gallery_photo.php?pg_id=2130

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.) (07 Aralık 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı (05 Şubat 2009 - Perşembe)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
22 Şubat 2019 Cuma
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kontrollü Ihanet Kontrolsüz Sadakatten Iyidir.

ANONIM