Ömer Şem’i Efendi ve Yağmur Duası Şiiri
Tarih: 6.3.2011 00:00:00 / 1348okunma / 0yorum
Musa Tektaş

Darende’nin Günpınar (Aşudu) Köyünde yaşayan aile fertlerinin verdikleri bilgilere göre Ömer Şem’i Efendi’nin soyu, 1024/1615’de Hindistan’dan gelen Hacı Mehmet Hindi Efendi’ye ulaşmaktadır.

Ömer Şem‘i Efendi 1815 yılında dünyaya gelmiştir. Aşudulu Mustafa Efendi’nin oğludur.  Yüksek eğitimini Tokat’ta tamamlamıştır. Ailesinin öteden beri ulema silsilesinden olduğu söylenmektedir. Hatipli sülalesine mensuptur . Hadis usulü derslerini Yemlihazâde es-Seyyid Mustafa Kâmil Efendi’den almıştır. Bu müderristen almış olduğu icazetnamede şu kayıtlar bulunmaktadır:

 

İcazetnâmenin Türkçesi şöyledir:

“Hamd Allah’a, salât ve selam Rasûlü’ne ve âline olsun. Bundan sonra, salih ve takva ehli kardeşim Hatipzâde diye meşhur olan Ömer Şem’i bin Mustafa el- Aşudî benden usul-i Hadis ilmi dalında icazet talebinde bulununca, ben de şu beyanda bulunmayı vazife addettim. Ömer Şem‘i Efendi, hadislerin mükemmel bir şekilde rivayet tariklerini benden ders almıştır. Ben de gönül rızasıyla mübarek icazetini kendisine takdim ettim. Bana da Kanadıkırıkzâde diye meşhur olan Maraşlı büyük âlim Ahmed Efendi icazet vermiştir ki, onun senedi Saçaklızâde diye bilinen yine Maraşlı Şeyh Muhammed’e ulaşmaktadır. Aynı zamanda bana bütün âlimlerin üstadı Hisarcıklızâde Kayserili Muhammed Salim icazet vermiştir ki onun senedi de büyük muhakkik Ebu Sa‘îd Muhammed el-Hadimî’ye ulaşmaktadır. İkisinin de senet silsilesi, Rasûlullah’a ulaşmakta ve onun vasıtasıyla Cibril-i Emîn ve Rabbülâlemîn’de nihayet bulmaktadır.

Ben Ömer Şem‘i Efendi’ye Allah’a karşı takvayı Rasûlü’ne itaati ve hayatı boyunca bana hayırlı dua etmesini tavsiye ediyorum.

20-30 Zilhicce 1277 (Miladi: 1861)

Ben Fakir es-Seyyid Mustafa Kâmil Yemlihazâde”.

 

Ömer Şem‘i Efendi, otuz sene kadar talebe okutmuştur. Aşudu’ya bir medrese yaptırmış ve bu medresede müderrislik yapmıştır. Kendi adı ile tanınmış olan Şem’iyye Medresesi daha sonra okul olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sadrazam Mehmet Paşa ile birlikte Aşudu (Günpınar) Köyü Büyük Camii’ni de tamir ettirmiştir. Bu bilgi camiin kitabelerinde de yer almaktadır. Aynı camiye vakıf gelirleri tahsis ettirmiştir. Hanımı Hatice Hanım da bu camiye şamdanlar vakfetmiştir.

Ömer Şem’i Efendi hakkındaki 1288/1871 tarihli bir tevcih beratından anlaşıldığına göre, bu tarihten önceki yıllardan başlayarak Aşudu Köyü Büyük Camii’nin imametine tayin edilmiştir.

Ömer Şem‘i Efendi, on beş sene kadar Sivas ve Darende’ de müftülük yapmıştır. 1287-1298/1870-1881 yıllarına ait Sivas vilayeti salnamelerine göre, Ömer Şem’i Efendi bu tarihlerde Darende müftülüğü yapmıştır. 

Ömer Şem‘i Efendi, medresesinde çok önemli ilim adamları yetiştirmiştir. Son devirde Darende’de yetişmiş âlimlerden biri olan oğlu Hacı Mustafa Esad Işık da bu medresede babası Ömer Şem‘i Efendi’den ders almıştır. Mustafa Esad Işık’ın burada okuduktan sonra 17 yaşında iken çevrede kendisini ispat etmesi üzerine, son zamanlarda Sivas Müftülüğü yapan Saçaklızâde Hacı Rauf Efendi’nin babası, Rauf Efendi’yi Şem’iye Medresesi’ne okumak üzere tahsile yollamış ve Rauf Efendi bu medreseden mezun olmuştur.

Şeyhzâde Müderris Halid-i Yekta, Rüşdiye’yi bitirdikten sonra Aşudu Köyünde Müftü Ömer Şem’i Efendi’den Arapça sarf, nahiv dersleri almıştır.

Ömer Şem’i Efendi, müftülük ve müderrislik ile meşgul olur iken bir taraftan da Kur’ân yazımı ve tercüme faaliyetlerinde bulunmuştur. Kendi el yazısı ile yazarak Rebiülahir 1295/Nisan 1878’de tamamlamış olduğu bir Kur’ân ailesinin elinde bulunduğu gibi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi’nde “Kitab-ı Şerh-i Bahâristân-ı Hazret-i Molla Câmi, Tercüme-i Molla Şem’i” adlı bir kitabın bulunması, onun tercüme faaliyetlerine de devam ettiğini göstermektedir.

 Mezar taşı kitabesinde latince olarak “Müftü Ömer Şem’i Efendi Fâtiha D. 1815 - Ö. 1893” kayıtları bulunmaktadır. Kabri, Aşudu (Günpınar) Köyü mezarlığının yol üstünde kalan kuzey tarafında ve yol kenarına yakın bir yerdedir. Kendisine ait olan evi de bu mezarlığın güney doğusunda ve yine yol üstünde bulunmaktadır. Halen bu ev varislerinin elinde bulunmaktadır. Bu ev, kendisinden sonra oğlu Abdulkadir Efendi’ye kalmış, ondan sonra Tahir Efendi, onun oğlu Sıdkı Efendi, ondan sonra da onun çocuklarına kalmıştır. Halen bu ev, onun evlâdından Yurdakul Baykal ve kardeşlerine aittir. Evin batı tarafında bulunan yıkıntının ise onun medresesi olduğu söylenmektedir.

Ömer Şem’i Efendi’nin oğlu ve Aşudu Büyük Camii İmamı Abdulkadir Efendi ile Abdulkadir Efendi’nin oğulları İmam Sıdkı Işık (1890-1956) ve Mehmet Tahir Baykal (1895 -1983)’ın kabirleri de Ömer Şem’i Efendi’nin kabrinin yanındadır.

Hacı Ali Sözen’de bulunan mevkufat kitabının son sayfasındaki bir kayıtta “Mustafa Abdulkadir Efendi bin Müfti Ömer Şem’i Efendi 1289 Muharremi’nin 10. günü dünyaya gelmiştir.” kaydı bulunmaktadır. Bu kayda göre Ömer Şem’i Efendi’nin oğlu Mustafa Abdulkadir Efendi, 10 Muharrem 1289/20. 03. 1872 tarihinde doğmuştur.

Aynı kitabın baş tarafında, kapağın iç kısmında bulunan üç kayıttan ilk ikisinde Ömer Ömer Şem’i Efendi, kendi el yazısı ile iki kızının doğum tarihlerini vermiştir.

Bu kayıtlardan birincisinde, “Bin iki yüz yetmiş altı tarihinde Ramazan-ı Şerif’in gurresinde (24.03.1860) kerimem Fatıma bint-i Ömer Şem’i yevm-i Perşembe günü dünyaya gelmiştir.”

İkincisinde, “Diğeri Emiş dahi 1280 tarihinde Şevval’in yedinci salı günü (15.03.1865) dünyaya gelmiştir.”

Üçüncüsünde, “Dersa’adet’de Şehzâde Cami-i Şerîfi civarında Damad İbrahim Paşa Medresesi’nde Darendeli Hasan” kaydı mevcuttur. Yazılanlara bakılır ise bu kayıtları düşen bizzat Ömer Şem’i Efendi’nin kendisidir. Söz konusu olan kitap da ona aittir.

 Ailesinden alınan bilgilere göre Ömer Şem‘i Efendi’nin müftülük yaptığı yıllardan birinde bölgede önemli derecede bir kuraklık hüküm sürmekteydi. Kuraklık nedeniyle Günpınar (Aşudu ) Köyü ahalisi müftü ile birlikte yağmur duası yapmışlardı. Ömer Şem‘i Efendi, bu dua için yazmış olduğu metinde Allah’ın yardım ve rahmetini taleb etmektedir. Söz konusu yağmur duası, onun şiirdeki maharetini ve Allah’a samimane niyazını göstermektedir. 

 

YAĞMUR DUASI ŞİİRİ

 

Ya İlahe’l-âlemin Ey Vahidü Ferdü Ehad

Cümle halkın Razıkı Sensin ezelden ta ebed

Oldu mezru‘âtımız yağmura muhtâc el meded

Rahmet inzâl eyle ihsânınla Ya Mevlâ meded

(Ey âlemlerin ilahı, rabbi olan Yüce Allah’ım. Sen birsin, teksin eşin ve benzerin yoktur. Yaratılmış bütün canlıların rızkını ezelden ebede kadar sen verirsin. Ekinlerimiz, bahçelerimiz senin rahmet yağmurlarına, rahmet damlalarına muhtaçtır. Bizlere acı, bizlere merhamet et ve yardım mahiyetli yağmur gönder.)

 

Bir bölük sıbyân gelüb dergâha sunduk arzuhâl

Cümlemiz ma‘sûmlarız meydanda kaldık bi-mecâl

Hâl-i perîşânımıza merhamet kıl Zü’l-Celâl

Rahmet inzâl eyle ihsânınla Ya Mevlâ meded

(Duası kabul olunan, reddolunmayan günahsız çocuklarla birlikte sana halimizi arz ettik. Masum kulların sana muhtaçtır. Senden başka ihtiyaçlarımızı görecek yoktur. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbimiz,  perişan halimize merhamet eyle. Bizlere acı, yardım olarak yağmur gönder.)

 

Atamızdan, anamızdan şefkatın çok Rabbenâ

Cümlesi cürm-i hatadır ashabdır iğfirlenâ

Bu cihetle gece gündüz ederiz hamd-ü senâ

Rahmet inzâl eyle ihsânınla Ya Mevlâ meded

(Ey Rabbimiz! Sen biz kullarına anamızdan, babamızdan daha fazla şefkat gösterirsin. Yaptığımız her işimiz belki sana karşı hatadır ve fillerimiz günahlarla doludur, bizleri affeyle. Senin affedici olduğunu bilerek sana, verdiğin nimetler için de gece gündüz hamd ederiz. Bizlere acı, bizlere merhamet et ve yardım mahiyetli yağmur gönder.)

 

Mefhar-i Mülk-i Melik Ol Ulu Sultan aşkına

Ehl-i Beyt, Âl-i Ashâb, Çihâr-yârân aşkına

Kerbelâda teşne-dil bunca şehîdân aşkına

Rahmet inzâl eyle ihsânınla Ya Mevlâ meded

(Yaratılmışların sebebi, kâinatın övüncü peygamberlerin ve insanların sultanı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) aşkına. Peygamberimizin ehl-i beyti, ashab-ı kiramı ve Hz. Ebubekir (r.a) Hz. Ömer (r.a) Hz. Osman (r.a) ve Hz. Ali (r.a) aşkına. Kerbela’da senin için canını veren Hz. Hüseyin (r.a) ve suya hasret kalan yanmış yürekler aşkına. Bu suya muhtaç toprakları rahmetinle kandır, bizlere yağmur ikramında bulun.)

 

Gayri yok Ya Rabbenâ Sensin bizim Hallâkımız

El-emân yandı yakıldı sebz ü erzâkımız

Bahr-ı lütfundan yetiştir Ey Ğanî Rezzâkımız

Rahmet inzâl eyle ihsânınla Ya Mevlâ meded

(Ey Rabbim bizi yaratan sensin, ne olur yetiş, kuraklık bahçelerimizi, sebzelerimizi ve ekili alanlarımızı yakıp kavuruyor. Lütuf denizinden rahmetini bizim üzerimize yağdır, ey zenginler zengini. Bizlere acı, bizlere merhamet et ve yardım mahiyetli yağmur gönder.)

 

Fahri Âlem Rûhuna olsun salât ile selâm

Âline, Ashâbına, Evlâdına her subh-şâm

Âb-ı lütfundan umar bu kulların rızkın müdâm

Rahmet inzâl eyle ihsânınla Ya Mevlâ meded

(Âlemlerin övüncü olan Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v) ve onun nesline, aile fertlerine, sahabilerine sabah akşam binlerce salât ü selam olsun. Lütuf kaynağından bizim rızık tarlalarımızı sula, bizlere bol rızıklar ver. Rahmetini üzerimize yağdır, ey Mevlâ’mız bize yardım et, ihsan buyur.)

 

Ni‘metin erzân ederken bende-i güm-râhına

Sümme hâşâ aç kalır mı ? Baş koyanlar râhına

Şem`î ihlâsıyla geldi yüz sürüp dergâhına

Rahmet inzâl eyle ihsânınla Ya Mevlâ meded

(Sen nimetlerini, rahmet ismi şerifinle, yolunu şaşırmış, günahkâr kullarına bile vermektesin. Hal böyle iken hâşâ sana kulluk edenleri aç bırakmazsın. Senin yoluna gidenleri en güzel şekilde nimetlendirirsin. Şem’i güzel bir niyet ve samimi duygularla yüce dergâhına gelip, senin eşiğine yüzler sürüp, sana dualar ediyor. Ey Allah’ım, yağmur nimetini rahmetinle üzerimize yağdır, bizlere yardım eyle.)

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.) (07 Aralık 2012 - Cuma)
Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları (09 Kasım 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı (05 Şubat 2009 - Perşembe)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
25 Mart 2019 Pazartesi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
İlim, kendini bilmektir.

Yunus Emre